วันที่ประกาศ :: 9 พ.ค. 2557
     หัวข้อข่าว :: ตัวอย่างหนังสือการขอใช้บัญชี (บุคลากร 3-5)
    สาระสำคัญ

ตัวอย่างหนังสือขอใช้บัญชี-

(ให้แนบสำเนาแผนอัตรากำลัง 3 redhat ex300 answers ปี พร้อมให้ปลัด อบต. รับรองสำเนาถูกต้อง)

 

ที่ ………./                                                                                           ที่ทำการองค์การ jn0-101 questions บริหารส่วนตำบล………..

หมู่.......... ตำบล…….. อำเภอ……..        จังหวัด…………

เรื่อง   ขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยน buy mulberry handbags handbags สายงานพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น

           จากระดับ 3  (สายงานผู้ปฏิบัติ) ตำแหน่ง  บุคลากร  ระดับ  3-5

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ       
อ้างถึง    ประกาศ อบต. ศรีสมเด็จ  เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ  ลงวันที่  28  ธันวาคม  2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย      สำเนาแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของอบต………….                         จำนวน   1   ชุด
                               ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีส swarovski belly button rings   มเด็จ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (สายงานผู้ปฏิบัติ) 1Z0-051 dumps และได้มีการประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ตามที่อ้างถึง   ความละเอียดแจ้งให้ทราบแล้ว นั้น
                                องค์การบริหารส่วนตำบล.......... อำเภอ............ จังหวัด…….….. มีตำแหน่ง บุคลากร ว่าง

จึงมีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใน ตำแหน่ง บุคลากร โดยประสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เจ้าของบัญชีเพื่อรับรองว่า ………………………. เลขประจำตัวสอบ ................. พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ............................... ระดับ....... สังกัด................. องค์การบริหารส่วนตำบล.............. อำเภอ......... จังหวัด..................................เป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ ............ ตามหลักเกณฑ์การย้ายจากผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่ง Swarovski rings  ตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว   หากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ   ไม่ขัดข้องและยินยอมให้ใช้บัญชีดังกล่าวได้ โปรดจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล..........................ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

           (.........................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..............

สำนักงานปลัดฯ
โทร/โทรสาร ..............................

 

There are some of the NO.1 all over the world, now there are also many swarovski crystal rings  

 

ประกาศโดย :: admin                                                                               เข้าชมทั้งหมด :: 8104